After Party Kasa. Konkurs Dziennika Łódzkiego dla...

  After Party Kasa. Konkurs Dziennika Łódzkiego dla imprezowiczów [REGULAMIN]

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  After Party Kasa. Konkurs Dziennika Łódzkiego dla imprezowiczów [REGULAMIN]
  1/2
  przejdź do galerii

  ©Łukasz Kasprzak

  Regulamin konkursu pod nazwą „AFTER PARTY KASA” zwanego dalej „Konkursem”


  Art. 1
  Postanowienia ogólne
  Konkurs dla czytelników i internautów naszemiasto.pl, „Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany” pod nazwą „AFTER PARTY KASA” organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
  Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem.
  Konkurs organizowany jest przez Oddział w Łodzi – Wydawcę naszemiasto.pl, „Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany”

  Art. 2
  Cel Konkursu

  Celem Konkursu jest wręczenie nagród pieniężnych trzem osobom, które przyślą najciekawszy sposób na regenerację po imprezowym szaleństwie.


  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Konkursie
  1.W Konkursie może uczestniczyć każdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  2.Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi.


  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Konkursu
  1.Konkurs będzie się odbywał w dniach od 29.05.2015 r od godz. 17.00 do 31.05.2015 r. i obejmuje zgłoszenia nadesłane drogą smsową na numer 72355.
  2.Zgłoszenie powinno zawierać: APK.imię.nazwisko. pomysł na regenerację po imprezowym szaleństwie.
  3. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą smsową do godz. 23:59:59 w dniu 31.05.2015 na nr 72355
  4.Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT (160 znaków ze spacjami).
  5.Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną liczbę smsów konkursowych.
  6.W Konkursie biorą udział te smsy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu; smsy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w Konkursie,
  7.Obsługę techniczną systemu zbierania odpowiedzi konkursowych oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes, dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  8.Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze trzy najlepsze jej zdaniem uzasadnienia przyznając jednocześnie trzy nagrody pieniężne w wysokości: 200 zł brutto, 150 zł brutto, 100 zł brutto.

  Art. 5
  Ochrona danych osobowych
  1. Podane przez Uczestników dane osobowe, w tym numer telefonu komórkowego Uczestników, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych i ogłoszenia wyników konkursu.
  2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

  3. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Konkursu

  1.Komisja Konkursowa składająca się z następujących osób: Krzysztof Druszcz, Joanna Stępnik, Małgorzata Martynelis, Tomasz Jabłoński po zweryfikowaniu nadesłanych odpowiedzi , ogłosi wyniki Konkursu w dniu 03.06.2015 na stronie internetowej naszemiasto.pl, dzienniklodzki.pl, expressilustrowany.pl poprzez publikację imienia i nazwiska zwycięzcy.
  2.Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie na numer, z którego zostały wysłane zwycięskie smsy.
  3.W przypadku trzykrotnego nieodebrania telefonu przez zwycięzcę uprawnionego do odbioru nagrody, nagroda przechodzi na następnego zwycięzcę.


  Art. 7
  Nagrody w Konkursie

  Zwycięzcy Konkursu otrzymają trzy nagrody pieniężne w wysokości: 200 zł brutto, 150 zł brutto, 100 zł brutto.

  Nagrody należy odebrać osobiście w siedzibie Organizatora w Łodzi przy ulicy Skorupki 17/19.
  Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Art. 8
  Reklamacje

  1.Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
  2.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 9
  Odpowiedzialność
  1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Organizatora w Łodzi przy ul. Skorupki 17/19.
  2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
  3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu o charakterze siły wyższej.

  Art. 10
  Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Konkursu.
  2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów, w szczególności na korzyść Uczestników lub wynikających z poziomu zainteresowania Konkursem. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama