Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy i jak go zdobyć?...

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy i jak go zdobyć? [PORADNIK]

Andrzej Gębarowski

Dziennik Łódzki

Aktualizacja:

Dziennik Łódzki

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy i jak go zdobyć? [PORADNIK]
Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy i jak go zdobyć? [PORADNIK]

©archiwum

Od 1 stycznia tego roku obowiązują nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które znacznie ograniczą krąg uprawnionych do tego świadczenia.
Piszemy o tym w czasie przyszłym, ponieważ świadczenia przyznawane na starych zasadach będą wypłacane jeszcze do końca II kwartału 2013 roku. Dopiero od 1 lipca wiele osób do tej pory uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego straci to uprawnienie - bezpowrotnie, albo zyskując prawa do pokrewnego, lecz całkiem nowego świadczenia, nazwanego specjalnym zasiłkiem opiekuńczym.


W związku z nadchodzącymi zmianami otrzymujemy od Czytelników sygnały świadczące o tym, że specjalny zasiłek opiekuńczy zaczyna być mylony z zasiłkiem opiekuńczym.
Przypominamy zatem, że mimo podobnej nazwy są to dwa zupełnie odmienne świadczenia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać osobom, rezygnującym z pracy, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec podopiecznego. Dotyczyć to będzie zatem m.in. opiekunów osób starszych. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego. Od listopada 2012 r. kryterium to, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, w przeliczeniu na osobę wynosi 623 zł.

Wysokość specjalnego zasiłku ma wynosić 520 zł miesięcznie - jest to kwota odpowiadająca dotychczasowej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, ale bez dodatku.


Teraz o zasiłku opiekuńczym. Jeżeli zachodzi konieczność, aby pracownik opiekował się osobiście członkiem swojej rodziny, ma on prawo do uzyskania zwolnienia od pracy na czas sprawowania opieki. Aby zrekompensować sobie utracone w tym czasie zarobki, może wystąpić o świadczenie z ubezpieczenia chorobowego w postaci zasiłku opiekuńczego. Przykładowo, jeśli dziecko przewlekle zachoruje, lekarz ma prawo wypisać pracującej matce zaświadczenie, w którym poda, jak długo ma się ona opiekować dzieckiem podczas choroby. Na tej podstawie pracodawca wypłaci jej za czas niewykonywania pracy zasiłek opiekuńczy.

Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy trzeba dostarczyć płatnikowi zasiłku lub płatnikowi składek w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Powtórzmy, że taki zasiłek przysługuje jedynie osobie, która pozostaje w stosunku pracy i jest z tego tytułu ubezpieczona na wypadek choroby. Przepisy precyzują, jakich podopiecznych dotyczy prawo do zasiłku opiekuńczego. Otóż prawo to dotyczy osobistej opieki sprawowanej nad:

- zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8. w przypadku m.in. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, a także choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem,

- chorym dzieckiem w wieku do lat czternastu,

- innym chorym członkiem rodziny (za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat).


Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny.

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny.

W związku z ciszą referendalną komentarze zostały wyłączone, zapraszamy z powrotem w niedzielę wieczorem.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo