Z abolicji można skorzystać jeszcze tylko do połowy stycznia 2015 roku.

Jeszcze przez dwa miesiące przedsiębiorcy mogą składać wnioski o umorzenie zaległych składek na własne ubezpieczenia za okres od stycznia 1999 do końca lutego 2009 roku. Termin upływa 15 stycznia 2015 roku.

Wnioski w sprawie umorzenia mogą składać osoby, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.
Uprawnieni do składania wniosków w sprawie abolicji są także spadkobiercy i osoby trzecie, wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za wspomniany okres.

Warunkiem umorzenia należności jest uregulowanie, w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia, wszystkich należności niepodlegających abolicji lub zawarcie umowy o rozłożeniu tych zaległości na raty albo o odroczeniu terminu ich płatności.

Po otrzymaniu decyzji określającej warunki umorzenia, wnioskodawca może uzyskać informację o wysokości kwot niepodlegających umorzeniu w jednostce ZUS właściwej ze względu na miejsce prowadzenia pozarolniczej działalności lub zwrócić się o tą informację na piśmie.

Wnioski o umorzenie należności przedsiębiorcy mogą składać do 15 stycznia 2015 r.

Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS po 15 stycznia 2013 r. wydał decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym lub o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. albo o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią. One mogą złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wspomnianej decyzji.