W Ministerstwie Rozwoju odbyła się debata dotycząca wsparcia miast średnich w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) oraz inwestycji na terenie tych miast. Dedykowane z funduszy Unii Europejskiej wsparcie dla tych obszarów wyniesie 2,5 mld zł.

- W strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która została przyjęta przez polski Rząd w połowie lutego bieżącego roku bardzo mocno zaakcentowaliśmy kwestie dotyczące, zrównoważonego rozwoju, który ma być realizowany zarówno pod względem społecznym, gospodarczym, ale także w kontekście terytorialnym. Zarówno większe miasta, ale także te średnie, małe oraz obszary wiejskie powinny dostać swoją szansę na rozwój i wykorzystać swój potencjał endogeniczny- mówił podczas debaty wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Głównym elementem działań Ministerstwa Rozwoju, zapowiedzianym w SOR, to dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji, a także ułatwienia w dostępie do środków Funduszy Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez polski Fundusz Rozwoju (PFR).

- Dedykowana pomoc dla średnich miast nie oznacza, że rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pomija ośrodki mniejsze. Wręcz przeciwnie- identyfikuje ona problemy miast małych i obszarów wiejskich oraz proponuje instrumenty wspierające ich rozwój, a także przeciwdziałające marginalizacji. SOR jest strategią zrównoważonego rozwoju, równomiernie obejmującego obszar całego kraju. Pakiet dla miast średnich jest jednym z jej elementów- tłumaczył wiceszef resortu rozwoju Adam Hamryszczak.

Pakiet dla średnich miast skierowany jest do tych z liczbą mieszkańców przekraczającą 20 tys. oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich. Do tego grona obecnie zalicza się 255 miejscowości w całym kraju. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane podczas analiz Polskiej Akademii Nauk (PAN), sporządzonych na potrzeby SOR, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno- gospodarcze.
Jak tłumaczą przedstawiciele resortu rozwoju, pakiet ma obejmować wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Jednak jego istotnym elementem ma być dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono blisko 2,5 mld zł z funduszy europejskich na lata 2014- 2020.

Wprowadzony pakiet ma zrównoważyć rozwój kraju poprzez wykorzystanie indywidualnych potencjałów poszczególnych terytoriów, a także aktywizować potencjał miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze.

- Wszelkie analizy wskazywały jednoznacznie, że dodatkowe wsparcie jest wręcz konieczne i należy właściwie ukierunkować środki w programach krajowych, celem stworzenia impulsu właśnie dla miast średnich- mówił Hamryszczak.

Suma funduszy w krajowych programach operacyjnych w konkursach skierowanych dla miast średnich w ramach pakietu, zaplanowanych na najbliższe lata, to blisko 2,5 mld zł.

Pierwsze nabory zostały już uruchomione w Programach Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.